2702/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Chương trình nghệ thuật tổ chức tại Hà Nội trong chương trình 10 ngày đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội 2010.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của  Chính phủ  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao   và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 2382/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động trong chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;

Căn cứ  Công văn số 2215/VPCP-KGVX ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ  về việc thẩm định, phê duyệt các đề án, kịch bản chi tiết thuộc lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội;

Căn cứ tờ trình số 1332/TTr ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kịch bản Lễ hội Lam Kinh năm 2010 tổ chức tại Thanh Hóa  và tại Hà Nội  trong chương trình  kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội 2010;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Thanh Hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình nghệ thuật  tổ chức tại Hà Nội  trong chương trình  10 ngày đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội 2010  (theo chi tiết  chương trình đính kèm).

Điều 2. Trong quá trình dàn dựng, đơn vị  và cá nhân có trách nhiệm chỉnh sửa theo sự góp ý của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ hội.

Điều 3. Kinh phí tổ chức hoạt động trên được cấp phát theo chế độ phân cấp hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

 - Phó Thủ tướng TTCP Nguyễn Sinh Hùng ( để b/cáo );

 - Văn phòng Chính phủ;

 - BCĐ quốc gia 1000 năm Thăng Long;

 - Bộ trưởng,  các Thứ trưởng;

 - UBND  Thanh Hóa;

 -  Các đơn vị liên quan;

 - Lưu: VT,VHCS(01) TL(15).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác