2703/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Vua Lê, tỉnh Nghệ An

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 686/TTr. SVHTTDL ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An đề nghị thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền vua Lê, xã Hưng Khánh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án tu bổ tôn, tôn tạo di tích nói trên, gồm các nội dung: tu bổ Thượng điện, Nghi môn ngoại, giếng ngọc; phục dựng Trung điện, Hạ điện, Tả vu, Hữu vu, bình phong; xây dựng mới nhà ban quản lý, nhà vệ sinh, am hóa vàng; tôn tạo sân vườn và hạ tầng kỹ thuật. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Điều chỉnh thiết kế phục dựng nhà Hạ điện theo hướng đường kính hàng cột cái phải lớn hơn đường kính hàng cột quân.
- Đề xuất phương án thiết kế mới hệ thống cửa Thượng điện theo mẫu cửa truyền thống thay thế cho hệ thống cửa hiện có được làm mới sau này và đang xuống cẩp.
- Giảm tối đa diện tích sân lát gạch tại vị trí khu đất phía sau Tả vu, Hữu vu và Thượng điện.
- Am hóa vàng chỉ làm một tầng mái.
- Trước khi triển khai lập hồ sơ thiết kế tu bổ, tôn tạo di tích đền vua Lê, cần tiến hành khảo sát nền móng công trình Trung điện, Hạ điện, Tả vu, Hữu vu làm cơ sở cho việc phục dựng.
- Hồ sơ Dư án cần bổ sung: thuyết minh phương án quản lý sử dụng di tích; bản vẽ và ảnh chụp hiện trạng đồ thờ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An chỉ đạo đơn vị tư vấn bố sung, hoàn thiện Dự án và triển khai các bước tiếp theo theo các quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đế b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NAD.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác