2703/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kịch bản Lễ hội Lam Kinh năm 2010 tổ chức tại Thanh Hóa, trong chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 2382/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Công văn số 2215/VPCP-KGVX ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về việc thẩm định, phê duyệt các đề án, kịch bản chi tiết thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội;

Căn cứ tờ trình số 1332/TTr ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kịch bản Lễ hội Lam Kinh năm 2010 tổ chức tại Thanh Hóa, và tại Hà Nội trong chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội 2010.

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa sơ sở và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Thanh Hoá,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kịch bản Lễ hội Lam Kinh năm 2010 tổ chức tại Thanh Hóa, trong chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội 2010 (theo chi tiết kịch bản đính kèm).

Điều 2. Trong quá trình dàn dựng, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm chỉnh sửa theo sự góp ý của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ hội.

Điều 3. Kinh phí tổ chức hoạt động trên được cấp theo chế độ phân cấp hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, của Cục trưởng Cục Văn hóa sơ sở, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Phó Thủ tướng TTCP Nguyễn Sinh Hùng (để báo cáo);

-Văn phòng Chính phủ;

-BCĐ quốc gia 1000 năm Thăng Long;

-Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

-UBND tỉnh Thanh Hóa;

-Các đơn vị liên quan;

-Lưu: VT, VHCS (01) TL (15).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác