2705/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích Ngọ Môn, thành phố Huế

Kính gửi: Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 427/BTDT-DA ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đề nghị thỏa thuận Báo cáo nghiên cứu khả thi đâu tư xây dựng công trình bảo tôn, tu bô tổng thể di tích Ngọ Môn, hạng mục son thếp lầu Ngũ Phụng và hạ tầng xung quanh khu vực Ngọ Môn, thuộc Đại Nội, phường Thuận Thành, thành phố Huế (kèm hồ sơ bản vẽ và thuyết minh). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích Ngọ Môn, hạng mục sơn thếp lầu Ngũ Phụng và hạ tầng xung quanh khu vực Ngọ Môn, bao gồm các nội dung: Phục hồi sơn thếp lầu Ngũ Phụng; tu bổ, tôn tạo hạ tầng xung quanh khu vực Ngọ Môn; tu bổ, phục hồi bia “Khuynh cái hạ mã”; tôn tạo hệ thống chiếu sáng nội thất và phòng chống cháy di tích.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Bổ sung cơ sở khoa học của việc lựa chọn sơn son thếp vàng đối với các cấu kiện trước đây đã được sơn son thếp bạc phủ hoàn kim.
- Kèo trục D/7-8 cần được bảo tồn nguyên trạng tại di tích.
- Cần đề xuất phương án bảo tồn đối vói phần lan can sắt có khắc dòng chữ Hán; làm rõ những vị trí sử dụng lại vật liệu cũ và vị trí sử dụng vật liệu mới (gạch trang trí, gạch lát, đá...) trong tu bổ và tôn tạo sân, đường, lan can.
- Bổ sung phương án tổ chức thi công để đảm bảo các hoạt động bình thường của di Ịích trong quá trình tu bổ, tôn tạo.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế biết và triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đế báo cáo);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.09.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác