2705/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVII

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVII;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVII (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) năm 2011 gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban;

2. Ông Huỳnh Vinh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban;

3. Ông Trần Quang Nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Phó Trưởng ban;

4. Ông Phan Đình Thanh, Phó Cực trưởng Cục Điện ảnh, Ủy viên thường trực;

5. Ông Đặng Xuân Hải, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Hữu Thức, Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Liên hoan phim; quyết định thành phần Ban Giám khảo và Giải thưởng của Liên hoan phim.

Điều 3. Trong quá trình chỉ đạo và tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVII, Ban Chỉ đạo được sử dựng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này thay thếQuyết định số 2407/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Ban Chỉ đạo Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVII.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 5;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, TCCB. NTH (30).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác