2706/QĐ-BTCAIG3

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC, Nguyễn Danh Thái Theo BAN TỔ CHỨC AI GAMES III -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch làm thẻ cho AI Games III

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LÀM THẺ CHO AI GAMES III

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC AI GAMES III

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 66/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-BCĐAIG3 ngày 17 tháng 6 năm 2008 của Trưởng Ban Chỉ đạo AI Games III về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á trong nhà lần thứ 3 tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 3346/QĐ-BTCAIG3 ngày 06 tháng 8 năm 2008 của Trưởng Ban Tổ chức AI Games III về việc thành lập Trung tâm Điều hành AI Games III;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Điều hành và Trưởng Ban tổ chức AI Games III,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch làm thẻ nhận dạng của AI Games III, với những nội dung sau:

1. Số lượng

 

a) Phôi thẻ:

22.663

b) Dây đeo, khuy cài và màng PVC:

22.663

c) Tem an ninh:

19.264

 

2. Địa điểm cấp phát

a) Hà Nội: 3 địa điểm

- Sân bay Nội Bài;

- Trung tâm Điều hành;

- Khách sạn Daewoo.

b) Thành phố Hồ Chí Minh: 2 địa điểm

- Sân bay Tân Sơn Nhất;

- Trung tâm Điều hành.

3. Đăng ký thẻ:

Tiến hành theo phương thức đăng ký trực tuyến.

4. Tổ chức thực hiện:

a) Trung tâm Điều hành:

Là đầu mối quản lý chính giải quyết các công việc: xử lý thông tin, duyệt danh sách; quyết định đối tượng cấp thẻ; cấp phát thẻ hoàn thiện; kiểm soát toàn bộ số lượng thẻ đã phát hành; thuê các đơn vị thực hiện dịch vụ làm thẻ.

b) Tiểu ban Công nghệ Thông tin:

Xây dựng phần mềm đăng ký trực tuyến; thuê đường truyền, trang thiết bị đọc thẻ; cử cán bộ hỗ trợ chuyên môn cho Trung tâm làm thẻ trong suốt thời gian làm thẻ và trong thời gian Đại hội; bàn giao phần mềm đăng ký làm thẻ cho Trung tâm Điều hành AI Games III đúng tiến độ;

e) Ban tổ chức địa phương:

Lập danh sách các đối tượng cần cấp thẻ; điền đầy đủ thông tin theo mẫu do Trung tâm Điều hành gửi và chuyển lại cho bộ phận làm thẻ, TTĐH (đối với các đơn vị không thể tự tiến hành đăng ký trực tuyến); nhận thẻ hoàn thiện và phát cho các đối tượng được cấp thẻ;

d) Trung tâm Điều hành AI Games III Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Điều hành AI Games III của Ban tổ chức Trung ương, tổ chức việc cấp phát, kích hoạt, đổi thẻ tại Thành phố Hồ Chí  Minh.

e) Tiến độ thực hiện:

- Tháng 8,9/2009:

+ Trung tâm làm thẻ chính thức hoạt động;

+ Duyệt và gọi sách hướng dẫn làm thẻ;

+ Thời hạn cuối cùng Ban tổ chức nhận mẫu đăng ký và mẫu danh sách làm thẻ;

+ Chốt danh sách những người được cấp thẻ với đại điện các quốc gia/vùng lãnh thổ;

+ In thẻ + tem an ninh, dây đeo, khuy cài, màng PVC, ép plastic, đúc lỗ, hoàn thiện và phân loại thẻ;

+ Gửi thẻ có giá trị tạm thời cho các quốc gia/vùng lãnh thổ.

- Tháng 10,11/2009:

+ Cấp phát thẻ cho đối tượng trong nước;

+ Gửi thẻ cho các đối tượng là người nước ngoài;

+ Từ 25/10 đến 8/11: dán tem an ninh, kích hoạt đối với các trường hợp đã có thẻ;

+ 25/10/2009: Trung tâm làm thẻ tại Sân bay Nội Bài, Giảng Võ, Khách sạn Daewoo tại Hà Nội; Trung tâm Điều hành và Sân bay Tân Sơn Nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh chính thức hoạt động - kích hoạt thẻ, cấp mới và bổ sung.

5. Kinh phí:

Sử dụng kinh phí đã phân bổ cho Trung tâm Điều hành và Ban tổ chức Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Giám đốc Trung tâm Điều hành AI Games III, Trưởng các tiểu ban thuộc Ban tổ chức AI Games III, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

-Thường trực BTCAIG3;

-Ban tổ chức AIG3 các tỉnh, thành phố;

-Các Tiểu ban thuộc BTCAIG3;

- TTĐHAIG3 Tp. HCM;

- Lưu: VT, TTĐHAIG3, (ĐVS 65).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác