2707/BVHTTDL-GĐ

TLBT, KT VT Vụ GĐ, Trần Tuyết Ánh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc triển khai thí điểm xây dựng cụm pano truyền thông tại địa phương năm 2011

Kính gửi: Sở văn hóa, Thể thao và du lịch

Căn cứ Quyết định số 1512/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 5 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kế hoạch thực hiện các hoạt động năm 2011 thuộc “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020’’, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vụ Gia đình) thực hiện thí điểm xây dựng cụm pano truyền thông về giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam tại 07 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đại diện các vùng kinh tế - xã hội, hoạt động cụ thể như sau:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Gia đình):

- Lựa chọn các địa phương đại diện các vùng kinh tế - xã hội thực hiện thí điểm xây dựng cụm pano truyền thông trong năm 2011.

- Hướng dẫn nội dung truyền thông, các yêu cầu về kích thước, chất liệu thời gian sử dụng pano (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

- Xây dựng dự toán kinh phí tổng thể (căn cứ trên dự toán kinh phí chi tiết của các địa phương được chọn thực hiện thí điểm).

- Phối hợp văn phòng Bộ ký hợp đồng trách nhiệm với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương được chọn thực hiện thí điểm.

- Phối hợp Văn phòng Bộ nghiệm thu sản phẩm, bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng, thanh lý hợp đồng trách nhiệm.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được chọn thực hiện thí điểm trong năm 2011:

- Xây dựng kế hoạch của địa phương triển khai thực hiện việc xây dựng cụm pano truyền thông theo hướng dẫn của Bộ (bao gồm cả dự toán kinh phí chi tiết thực hiện nguồn hỗ trợ của trung ương và kinh phí đối ứng của địa phương).

- Gửi kế hoạch về Bộ Văn hóa, Thể thao và - Du lịch (Vụ Gia đình) trước ngày 01 tháng 9 năm 2011.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

-Lưu: VT, GĐ, NTH.13.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác