2707/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tham gia Liên hoan Phim Luang Prabang, Lào

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp lần thứ 9 ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Điện ảnh chuẩn bị các phim có tên sau đây ( đĩa DVD, phụ đề tiếng Anh ) và gửi phim để tham gia Liên hoan Phim quốc tế Luang Prabang, CHDCNH Lào, tổ chức từ ngày 04 đến ngày 11 tháng 12 năm 2010:

1.Đừng đốt;  

 6. Sinh Mệnh;

 2.Chơi vơi;  

 7. Chuyện của Pao;

3.Trăng nơi đáy giếng;  

8. Rừng đen;

4.Mùa len Trâu; 

9. Trái tim bé bỏng;

5.Thời xa vắng;  

10. Còn lại với thời gian.

Điều 2. Về chi phí: Cục Điện ảnh chịu mọi chi phí liên quan đến chuẩn bị và gửi phim cho Ban tổ chức (từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp 2010 của Cục Điện ảnh).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục điện ảnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- BT Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Lưu: VT, HTQT, NBH (06)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác