2709/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc phê duyệt Đề cương tổng quát Quy hoạch phát triển ngành mỹ thuật đến năm 2020;

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 7468/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 1859/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Đề án Quy hoạch phát triển ngành mỹ thuật đến năm 2020;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. phê duyệt Đề cương tổng quát Quy hoạch phát triển ngành mỹ thuật đến năm 2020 (theo Đề cương tổng quát đính kèm).

Điều 2. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm có trách nhiệm mời các đơn vị có liên quan tham gia Ban Chỉ đạo và Ban Soạn thảo, căn cứ Đề cương tổng quát xây dựng Đề cương chi tiết của Quy hoạch trình Chính phủ phê duyệt.

Điều 3. Kinh phí xây dựng Quy hoạch được cấp theo chế độ hiện hành và văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, MTNATL. NL.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác