2710/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kịch bản chương trình “ Hoa Lư – Thăng Long” (Bài ca dời đô) trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 410/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2010 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 cho Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam;
Căn cứ công văn số 26/CV-HNS ngày 22 tháng 4 năm 2009 của hội nhạc sĩ và đã có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ cho việc dàn dựng tác phẩm;
Xét đề nghị của Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam tại công văn số 138/NHNVK ngày 16 tháng 12 năm 2009;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kịch bản chương trình “ Hoa Lư – Thăng Long” (Bài ca dời đô) theo chi tiết kịch bản đính kèm.

Điều 2. Trong quá trình dàn dựng, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm chỉnh sửa theo sự góp ý của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.
Điều 3. Kinh phí tổ chức hoạt động trên được lấy từ nguồn kinh phí không thường xuyên trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT Hoàng Tuấn Anh (để b/c);
- Lưu: VT, NTBD, Thg (10)

  

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH “ HOA LƯ – THĂNG LONG”

( BÀI CA DỜI ĐÔ)

(Ban hành theo Quyết định số 2710/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch )

Nội dung kịch bản: Tập bản lời ca 15 trang.

Thời lượng biểu diễn: 50’

Thời gian biểu diễn : ngày 30, 31/8/2010

Nơi biểu diễn: Nhà hát Lớn Thành Phố Hà Nội

Số lượng người tham gia: 170 người ( 40 diễn viên hợp xướng + 40 diễn viên múa + 60 diễn viên nhạc + 15 người kỹ thuật sân khấu + 15 người bộ phận phục vụ liên quan)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác