2711/BVHTTDL-VHDT

TLBT, Vụ TVVHDT Hoàng Đức Hậu Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2711/BVHTTDL-VHDT ngày 23 tháng 7 năm 2013 Về việc Kiểm tra Chương trình mục tiêu quốc gia và phối hợp khảo sát thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai

Thực hiện Quyết định số 1211/QĐ-TTG ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012-2015; Quyết định số 3791/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nội dung và kinh phí các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ. Trong đó giao vụ Văn hóa dân tộc thực hiện Đề tài “Tác động của các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đến lối sống của một số dân tộc thiểu số ở Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế’’. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức kiểm tra thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa (chương trình ấn phẩm: Dự án phát triển hệ thống cơ sở vui chơi, giải trí cho trẻ em khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa; Bảo tồn làng cổ truyển thống); khảo sát thực tế tại huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Để công tác kiểm tra, khảo sát trên địa bàn đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp thực hiện những việc sau:

+ Kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2013;

+ Địa bàn khảo sát: huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

+ Thời gian từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 01 tháng 8 năm 2013.

+ Nội dung phối hợp:

- Làm việc với phòng Văn hóa thông tin và lãnh đạo các xã trên địa bàn huyện Chư Păh – huyện có nhiều dân tộc Gia Rai. (8h ngày 01 tháng 8 năm 2013).

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai bố trí phương tiện (ô tô 7 chỗ); cử cán bộ (có hiểu biết về địa bàn, có kinh nghiệm, am hiểu về phong tục tập quán của người dân) tham gia khảo sát thực địa tại huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai trong thời gian trên.

(Mọi thông tin chi tiết cần trao đổi liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Hải Nhung chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, ĐT: 0983891176)./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Hồ Anh Tuấn  (để b/c);

-Lưu: VT, VHDT, Nh.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác