2712/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lâp Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Lăng Sương, tỉnh Phú Thọ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 2477/TTr- ƯBND ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc thỏa thuận chủ trương lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Lăng Sương, xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương lập Dự án tu bổ tôn, tôn tạo di tích đền Lăng Sương nói trên bằng nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm các hạng mục: nhà che giếng Thiên Thanh, miếu Hai cô, nhà bia và bia khu di tích, sân phía trước nhà Võng, cải tạo ao sen, sân phía sau đền, nhà thủ từ, nhà để kiệu, nhà dịch vụ, nhà quản lý, lát sân lễ hội, nghi môn, cổng phụ, hàng rào xunh quanh khuôn viên và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Nội dung dự án cần được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương lập Dự án tu bố, tôn tạo di tích đền Lăng Sương./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ;
- Lưu: VT, DSVH, NAD.8,
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác