2712/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành "Quy chế tổ chức", "Quy chế chấm thi và khen thưởng" Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ III, Hà Nội - 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội và liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ III, Hà Nội - 2010 vào tháng 8 năm 2010 tại Hà Nội;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành "Quy chế tổ chức", "Quy chế chấm thi khen thưởng" Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ III, Hà Nội - 2010.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1162/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 4 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trưởng Ban Tổ chức, các thành viên Hội đồng Giám khảo và Thủ trưởng đơn vị tham dự Liên hoan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các đơn vị NT đăng ký tham gia;

- Các thành viên trong HĐGK (được BVHTTDL mời tham gia);

- Lưu: VT, NTBD, M (15).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác