2713/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lâp Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Sơn Dương, tỉnh Phú Thọ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 2520/TTr- UBND ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc thỏa thuận chủ trương lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Sơn Dương, xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương lập Dự án tu bổ tôn, tôn tạo di tích đền Sơn Dương nói trên bằng nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo đúng quy định của pháp luật. Nội dung dự án cần được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy đinh hiện hành.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Sơn Dương./.
 
Nơi nhận:
-Như trên;
-Bộ trưởng (để b/c);
-TT Đặng Thị Bích Liên;

- Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ;
- Lưu: VT, DSVH, NAD.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác