2714/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định đầu tư xây dựng tuyến cáp treo và khu dịch vụ tại Khu di tích Nhà Trần ở Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1224/SVHTTDL- NV VH ngày 11 tháng 6 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh đề nghị thẩm định Dự án đầu tư xây dựng tuyến cáp treo và khu dịch vụ tại cụm di tích lịch sử văn hóa chùa Ngọa Vân - Hồ Thiên, thuộc Khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án đầu tư xây dựng tuyến cáp treo và khu dịch vụ tại cụm di tích lịch sử văn hóa chùa Ngọa Vân - Hồ Thiên, huyện Đông Triều, bao gồm các nội dung:
- Tuyến 1: Từ khu Trại Lốc lên chùa Ngọa Vân có chiều dài khoảng 2km. Ga đi tại khu Trại Lốc, ga đến cách chùa Ngọa Vân 400m. Quy mô xây dựng ga Ngọa Vân bao gồm nhà ga đi và 06 nhà dịch vụ.
- Tuyến 2: Từ chùa Hồ Thiên đến khu Bãi Bằng có chiều dài khoảng 1,5km. Ga đi cách chùa Hồ Thiên 600m.
- Tuyến 3: Ga đi tại khu Đá Chồng (cách đỉnh Đá Chồng 400m và cách chùa Ngọa Vân 1,3km), ga đến tại khu Hồ Thiên (cách chùa Hồ Thiên khoảng 400m). Quy mô xây dựng ga Đá Chồng bao gồm nhà ga đi và 06 nhà dịch vụ. Quy mô xây dựng ga Hồ Thiên gồm 02 nhà ga đến và đi và 06 nhà dịch vụ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Không xây dựng công trình bát giác tại ga Ngọa Vân, ga Đá Chồng và ga Bãi Bằng. Hạn chế tối đa việc san gạt địa hình để tránh làm thay đổi cảnh quan.
- Rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống cây xanh trong khu vực xây dựng cáp treo. Đối với các cây xanh có giá trị thì không chặt hạ và cần có phương án bảo vệ, di dời.
- Căn cứ pháp lý của Dự án cần bổ sung Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện Dự án, sau đó triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
-Như trên;
-Bộ trưởng (để b/c);
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.7.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác