2715/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v giao đơn vị chủ trì xây dựng Hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái trình UNESCO

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xin chủ trì, đăng cai lập Hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái đệ trình UNESCO đưa và Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
- Đồng ý để Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và các tỉnh có di sản nghiên cứu, xây dựng Hồ sơ quốc gia Nghệ thuật Xòe Thái trình UNESCO ghi danh tại Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chỉ đạo, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối họp với các cơ quan chức năng trong tỉnh, các cơ quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tỉnh có di sản Nghệ thuật Xòe Thái xây dựng Kế hoạch triển khai xây dựng Hồ sơ trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy đinh. Thời hạn nộp Hồ sơ cho UNESCO là tháng 3 năm 2018.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- UBND các tỉnh: Lai Châu,
Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa;
- SVHTTDL các tỉnh: Yên Bái, Lai Châu,
Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa;
- Viện VHNTQGVN;
- Lưu: VT, DSVH, PCQ.16.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác