2716/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Ban hành Kế hoạch tổ chức Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa dân tộc và trình diễn trang phục dân tộc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 4611/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2014;
Căn cứ Quyết định số 2712/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa dân tộc và tình diễn trang phục dân tộc;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa dân tộc và trình diễn trang phục dân tộc.
Điều 2. Kinh phí Tổ chức Liên hoan trích trong kinh phi hoạt động sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);
- S VHTTDL các tỉnh, thành phố tham gia
- Lưu: VT, VHCS, LH(15).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác