271/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép Bảo tàng Lịch sử Việt Nam xuất thi hài Vua Lê Dụ Tông cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 92/2002/ND-CP, ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của các Bảo tàng, ban hành theo Quyết định số 132 - 1998/QĐ - BVHTT, ngày 6 tháng 2 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin

Căn cứ Công văn số 76/8/VPCP-KGVX, ngày 29 tháng 10 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn táng thi hài Vua Lê Dụ Tông;

Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-BVHTTĐL, ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập ban tổ chức lễ hoàn táng thi hài Vua Lê Dụ Tông;

Căn cứ Kế hoạch số 95/KH-BVHTTDL, ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức lễ hoàn táng thi hài Vua Lê Dụ Tông;

Căn cứ Công văn số 123/BVHTTDL-VP, ngày 13 tháng 10 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân công thực hiện lễ hoàn táng thi hài Vua Lê Dụ Tông;

Căn cứ Công văn Số 14/BTLSVN, ngày 14 tháng 01 năm 2010 của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam về việc đề nghị làm thủ tục bàn giao thi hài Vua Lê Dụ Tông;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Bảo tàng Lịch sử Việt Nam xuất vĩnh viễn hiện vật là thi hài Vua Lê Dụ Tông cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa để hoàn táng tại làng Bái Trạch, xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Bảo tàng Lịch sử Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, đại diện Hội đồng họ Lê Việt Nam, Uỷ ban nhân dân huyện Thọ Xuân và Uỷ ban nhân dân xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ bàn giao thi hài Vua Lê Dụ Tông cùng bản sao hồ sơ hiện vật để phục vụ việc hoàn táng theo Kế hoạch tổ chức lễ hoàn táng thi hài Vua Lê Dụ Tông (Số 95/KH-BVHTTDL, ngày 11/01/2010, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Thời gian bàn giao thi hài Vua Lê Dụ Tông: ngày 25 tháng 01 năm 2010.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thọ Xuân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hội đồng họ Lê Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH(02), TH.12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác