2722/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc ấn hành bộ ảnh triển lãm tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4768/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2010;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở ấn hành 1000 bộ ảnh triển lãm tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Điều 2. Kinh phí thực hiện trích trong kinh phí tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI cấp cho Cục Văn hóa cơ sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

-Lưu: VT, VHCS, HT (15)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác