2724/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Lễ Khai mạc Triển lãm thành tựu Kinh tế - Xã hội

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015);
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, chỉ đạo Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam biểu diễn chương trình nghệ thuật có thời lượng 20 phút vào 20h00 ngày 28 tháng 8 năm 2015 tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội phục vụ Lễ Khai mạc Triển lãm thành tựu Kinh tế - Xã hội trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015).
Điều 2. Kính phí thực hiện chi từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2015 của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm: Xây dựng kịch bản, dàn dựng, luyện tập, biểu diễn, âm thanh ánh sáng và các chi phí có liên quan,
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Giảng Võ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, NTBD (2), Thg.12.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác