2725/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ pháp chế và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan đến công tác quản lý ngành văn hóa, thể thao và du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Vụ Pháp chế tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ pháp chế và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành theo Kế hoạch tại 03 khu vực (miền Bắc, miền Trung và Miền Nam).
Đối tượng được tập huấn là lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cán bộ phòng nghiệp vụ, cán bộ làm công tác pháp chế của Sở và Trưởng, phó Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện.
Thời gian tổ chức: Từ cuối tháng 8 đến hết tháng 9 năm 2012

Kinh phí tổ chức: Lấy từ kinh phí sự nghiệp của Bộ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, PC

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác