2728/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc xuất bản sách "Văn học Việt Nam thế kỷ XX" của Nhà xuất bản Văn học

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 410/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Nhà xuất bản Văn học tại công văn số 77/XBVH ngày 06 tháng 4 năm 2010 về việc Xin duyệt kế hoạch sách 2010;

Xét đề nghị Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Nhà xuất bản Văn học và Văn phòng thực hiện xuất bản 15 tập sách của Bộ sách Văn học Việt Nam thế kỷ XX gồm:

- Thơ Việt Nam từ 1925-1945: 3 tập số trang: 3.300; khổ 16x24; sô lượng: 3.000 bản.

- Thơ Việt Nam từ 1945-1975: 5 tập; số trang: 5.500; khổ 16x24; số lượng: 5.000 bản.

- Lý luận phê bình văn học từ 1975-2000; 7 tập; số trang: 7.700; khổ 16x24; số lượng: 7.000 bản.

Điều 2. Kinh phí thực hiện bằng nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2010 tại Văn phòng. Nhà xuất bản Văn học và Văn phòng thực hiện xuất bản và thanh quyết toán theo đúng quy định tài chính hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Nhà xuất bản Văn học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT, KHTC, KV.5.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác