2729/BVHTTDL-MTNATL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc xin ý kiến xây dựng Đề án Quốc hoa Việt Nam

Kính gửi: Đ/c Nguyễn Thiện Nhân - Phó Thủ tướng Chính phủ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Đề án Quốc hoa Việt Nam.

Quốc hoa là loài hoa tiêu biểu, là biểu tượng tinh thần, đặc trưng văn hóa dân tộc của mỗi quốc gia. Hiện nay, nhiều nước trên thế giới đã có quốc hoa. Việt Nam là trong 16 quốc gia giàu có nhất về đa dạng sinh học, là đất nước có nhiều loài hoa đẹp. Từ lâu đời, hoa rất gần giũ và gắn bó với đời sống vật chất, tinh thần với mọi người Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa có quốc hoa, chưa có văn bản nào công nhận quốc hoa của Việt Nam, trong khi hầu hết các nước trong khối ASEAN và nhiều nước ở Châu Á đã có quốc hoa.

Kết quả thu được từ các cuộc hội thảo về quốc hoa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, hội ở Trung ương tổ chức và từ kênh thông tin trên báo, mạng internet cho thấy dư luận nhân dân rất quan tâm đến quốc hoa của Việt Nam. Tôn vinh Quốc hoa Việt Nam phải từ nhu cầu hoạt động trong nước và đối ngoại quốc tế, là nguyện vọng của nhân dân.

Để có cơ sở đề xuất việc lựa chọn và tôn vinh loài hoa tiêu biểu là Quốc hoa Việt Nam phục vụ cho nhu cầu hoạt động trong nước và đối ngoại quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có kế hoạch xây dựng Đề án Quốc hoa Việt Nam.

Đề án Quốc hoa Việt Nam có tính khả thi, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ

về chủ trương xây dựng Đề án.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo);

- Bộ Ngoại giao (để biết);

-Bộ trưởng, (để báo cáo);

-Lưu: VT, MTNATL (02), DD.07.

 

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN QUỐC HOA VIỆT NAM

 

Phần I

SỰ CẦN THIẾT, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU XÂY DỤM ĐỀ ÁN

1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ ÁN QUỐC HOA VIỆT NAM

1. Thực hiện Nghị quyết Trung ương V (khóa VIII) của Đảng về xây dựng nên văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc:

Quốc hoa là loài hoa tiêu biểu, là biểu tượng tinh thần, đặc trưng văn hoá dân tộc của mỗi quốc gia, thể hiện bản sắc con người và đất nước, được nhân dân yêu thích, chấp nhận và tôn vinh dùng trong đời sống sinh hoạt, giao lưu văn hóa trong nước và đối ngoại quốc tế.

Hiện nay: trên thế giới nhiều nước đã có quốc hoa. Việt Nam có điều kiện địa lý, khí hậu thuận lợi cho nhiều loài hoa tồn tại và phát triển, là một trong những cái nôi của các loài hoa trên thế giới. Tuy nhiên, đến nay Việt Nam vẫn chưa công bố quốc hoa.

Quốc hoa Việt Nam sẽ là biểu tượng văn hóa của Việt Nam. thể hiện bản sắc con người và đất nước Việt Nam, là niềm tự hào của nhân dân, có tầm quan trọng trong đời sống sinh hoạt, giao lưu văn hóa và hoạt động xã hội tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội ở trong nước, quảng bá giới thiệu Việt Nam với quốc tế Nghiên cứu, đề xuất lựa chọn và công bố Quốc hoa Việt Nam nhằm tôn vinh giá trị văn hóa của Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương V (Khóa VIII) của Đảng.

2. Thực hiện chiến lược văn hóa đến năm 2020:

Nội dung của chiến lược văn hóa đến năm 2020 là cụ thể hóa, thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển văn hóa, xác lập những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu từng bước thực hiện Nghị quyết trung tương V (Khóa VIII) về Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phạm vi của chiến lược bao gồm các lĩnh vực chủ yếu: Tư tưởng, đạo đức, lối sống, đời sống văn hóa; Di sản văn hóa. Văn học nghệ thuật; Giao lưu văn hoá thế giới; thể Chế và thiết chế văn hóa.

Tôn vinh Quốc hoa Việt Nam là tôn vinh bản sắc nét đẹp của con người và đất nước Việt Nam góp phần thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược văn hóa đến năm 2020 là: Tăng cường giáo dục đạo đức, xây dựng con người mới, đời sống văn hóa mới trong nhân dân, tăng cường, chủ động hợp tác và giao lưu quốc tế về văn hóa.

3. Tăng cường hợp tác quốc tế, hội nhập và phát triển:

Hiện nay, Việt Nam đã hội nhập toàn diện với quốc tế. Quốc hoa với vai trò quan trọng là sứ giả văn hóa, biểu tượng tinh thần của văn hóa đối ngoại và du lịch sẽ giới thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam với quốc tế, tăng cường công tác đối ngoại và hội nhập kinh tế của Việt Nam

Hầu hết các nước trong khối ASEAN và nhiều nước ở Châu Á đã có quốc hoa Việt Nam là một trong 16 quốc gia giàu có nhất về đa dạng sinh học, có rất nhiều loài hoa đẹp cũng cần có quốc hoa.

4. Nguyện vọng của nhân dân mong muốn Việt Nam có quốc hoa:

Các nhà khoa học, văn hoá, quản lý và nhân dân hiện nay đang rất quan tâm đến vấn đề quốc hoa của Việt Nam, đa số mong muốn Việt Nam có quốc hoa.

Từ tình hình trên đây cho thấy tôn vinh quốc hoa Việt Nam là cần thiết do nhu cầu hoạt động xã hội trong nước, hoạt động giao lưu văn hóa đối ngoại và hội nhập quốc tế, là nguyện vọng của nhân dân, là việc làm thiết thực thực hiện Nghị quyết Trung ương V (Khóa VIII) của Đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đai hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện nhiệm vụ của chiến lược văn hóa tiến năm 2020 của Chính phủ

Đề án Quốc hoa Việt Nam nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của việc lựa chọn và tôn vinh Quốc hoa Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất tôn vinh tài hoa tiêu hiểu nhất thể hiện tập trung nhất bản sắc con người và đất nước

đất nước Việt Nam Quốc hoa việt Nam.

II. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu chung:

Nghiên cứu, xây dựng Đề án Quốc hoa Việt Nam nhằm đề xuất lựa chọn và tôn vinh một loài hoa tiêu biểu là quốc hoa của Việt Nam góp phần thiết thực thực hiện Nghị quyết Trung ương V (Khóa VIII) của Đảng và chiến lược văn hóa đến năm 2020 của Chính phủ.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Sự cần thiết của việc tôn vinh Quốc hoa Việt Nam.

- Tiêu chí lựa chọn và tôn vinh Quốc hoa Việt Nam.

- Đề xuất Quốc hoa Việt Nam.

- Quy hoạch bảo tồn và phát triển Quốc hội Việt Nam.

III. YÊU CẦU XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

- Quán triệt các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển văn hóa, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương V (Khoá VIII) và chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020.

- Đảm bảo tính khoa học, dân tộc và đại chúng nghiên cứu Đề án phối hợp giữa các Bộ, Ngành, các Báo, Đài, các nhà khoa học, văn hoá, quản lý, các chuyên gia trong quá trình nghiên cứu xây dựng Đề án, thông tin tuyên truyền là ý kiến dư luận xã hội và quần chúng nhân dân.

- Hoàn thành Đề án báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cuối năm 2010.

IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ ÁN

- Tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin thu thập từ các công trình nghiên cứu tài liệu khoa học, báo chí, trên mạng lnternet, của các Bộ, Ngành, cơ quan, đơn vị.

- Điều tra khảo sát thực tế ở một số cơ quan, đơn vị nghiên cứu ở các vùng miền, địa phương về tình hình sản xuất, tiêu thụ các loại hoa cây cảnh tiêu biểu.

- Phỏng vấn chuyên gia: Xin ý kiến các nhà khoa học, văn hóa, quản lý, các chuyên gia về hoá và Quốc hoa Việt Nam.

Phần II

NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN

I. HOA VÀ QUỐC HOA TRÊN THẾ GIỚI

1. Hoa.

2. Quốc hoa.

3. Quốc hoa của các nước trên thế giới.

II. THỰC TRẠNG HOA VÀ CÂY CẢNH Ở VIỆT NAM

1. Thực trạng.

2. Dư luận nhân dân về tôn vinh quốc hoa của Việt Nam.

III QUỐC HOA VIỆT NAM

1. Sự cần thiết tôn vinh Quốc hoa Việt Nam.

2. Tiêu chí lựa chọn, tôn vinh Quốc hoa Việt Nam.

3. Một số ứng cử viên cho Quốc hoa Việt Nam.

4. Quốc hoa Việl Nam:

4.1. Đặc điểm của Quốc hoa Việt Nam

4.2. Ý kiến của các nhà khoa học, văn hóa, chuyên gia và nhân dân về Quốc hoa Việt Nam.

4.3. Kết quả bình chọn Quốc hoa Việt Nam

Phần III

KẾ HOẠCH, GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. KẾ HOẠCH

1. Cơ quan chỉ đạo, đơn vị thực hiện Đề án:

1.1. Cơ quan chỉ đạo

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Ban tuyên giáo Trung ương.

1.2. Đơn vị chủ trì thực hiện:

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và triển lãm.

1.3. Các đơn vị phối hợp thực hiện:

- Vụ Văn hóa Văn nghệ (Ban Tuyên giáo Trung ương);

- Viên Nghiên cứu Rau Quả (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn);

- Vụ Văn hóa đối ngoại  UNESCO (Bộ Ngoại giao);

- Một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch, bộ, Ngành, Hội liên quan.

2. Các bước thực hiện Đề án:

- Chuẩn bị: Xây dựng kế hoạch, đề cương, nội dung hội thảo;

- Thu thập tài liệu, thông tin khoa học;

- Điều tra khảo sát tại các địa phương, vùng miền;

- Thu thập thông tin của các Bộ, Ngành, Báo, Đài;

- Lấy ý kiến dư luận xã hội và nhân dân;

- Lấy ý kiến các chuyên gia;

- Tổ chức hội thảo;

- Xây dựng, hoàn chỉnh các báo cáo;

- Báo cáo tiến độ trong Ban Biên soạn, Ban Chỉ đạo:

- Dự thảo nội dung Đề án;

- Tiếp tục lấy ý kiến dư luận;

- Hoàn chỉnh Dự thảo Đề án báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ:

- Xin ý kiến các Bộ. Ngành liên quan;

- Hoàn chỉnh Đề án;

- Báo cáo Ban Biên soạn, Ban Chỉ đạo;

- Hoàn chỉnh  trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

II. GIẢI PHÁP

1. Thành lập Bản Chỉ đạo, Ban soạn thảo Đề án:

Ban Chỉ đạo do đồng chí Lê Tiến thọ - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch là Trưởng ban. Ban Soạn thảo gồm các thành viên là đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Bộ Ngoại giao do Cục trưởng Cục Mỹ thuật. Nhiếp ảnh và Triển lãm là Trưởng ban.

2. Tổ chức nghiên cứu, điều tra khảo sát.

3. Tổ chức Hội thảo chuyên đề.

4. Thông tin tuyên truyền trên Báo, Đài.

5. Lấy ý kiến dư luận xã hội và nhân dân (phỏng vấn trực tiếp, thông tin trên mạng).

III. KINH PHÍ

Thực hiện theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện kế hoạch của Cục Mỹ thuật. Nhiếp ảnh và Triển lãm năm 2010.

Phần IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Sau khi được Chính phủ phê duyệt, Đề án Quốc hoa Việt Nam được tổ chức thực hiện với những nội dung sau:

I. NGUYÊN TẮC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Đảm bảo sự chỉ đạo của Chính phủ về xây dựng và thực hiện Đề án Quốc hoa Việt Nam (phê duyệt chủ trương xây dựng Đề án, nội dung và các biện pháp lớn thực hiện Đề án).

2. Đảm bảo sự quản lý thống nhất của Nhà nước, đồng thời tăng cường xã hội hóa trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch về nội dung và biện pháp thực hiện Đề án.

3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các Bộ. Ngành liên quan trực tiếp chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch nội dung, biện pháp, tiến độ thực hiện Đề án trong phạm vi cả nước

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trong phạm vi trong tỉnh, thành phố; trực tiếp chủ trì việc thực hiện kế hoạch sau khi được Ủy ban nhân dân phê duyệt.

5. Thường xuyên giám sát, định kỳ rà soát, đánh giá việc thực hiện Đề án, kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện Đề án cho hợp với yêu cầu thực tế và nâng cao hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Tổ chức lễ công bố Quốc hoa Việt Nam - Ngày Quốc hoa Việt Nam 19/5/2011;

-Cơ quan chỉ đạo và thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Cơ quan phối hợp chỉ đạo:

+ Ban tuyên giáo Trung ương:

+ Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội;

+ Bộ ngoại giao;

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

+ Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;

+ Bộ giáo dục và Đào tạo;

+ Hội Sinh vật cảnh Việt Nam.

- Địa điểm: Thủ đô Hà Nội.

2. Thông tin tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về Quốc hoa Việt Nam ở trong nước và với quốc tế:

- Họp báo giới thiệu Quốc hoa Việt Nam;

- Thông tin tuyên truyền trên các Báo, Đài;

- Quảng bá trên các phương tiện quảng cáo ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước;

- Tổ chức các hoạt động văn hoá nghệ thuật để tuyên truyền, quảng bá như: Triển lãm, thi, liên hoan, biểu diễn nghệ thuật. thơ ca, hội họa....

- Tuyên truyền, quảng bá với quốc tế qua các Báo, Đài, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán và các tổ chức, cơ quan nước ngoài tại Việt Narn. Đại Sứ quán và các tổ chức cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

3. Tổ chức: Lễ hội Quốc hoa Việt Nam định kỳ:

- Cấp quốc gia, quốc tế 5 năm 1 lần;

- Cấp vùng: 2 năm 1 lần;

- Cấp tỉnh, huyện: 1 năm 1 lần

Các lễ hội được tổ chức riêng cho Quốc hoa hoặc tổ chức lễ hội hoa đặc trưng của làng vùng miền trong đó có Quốc hoa Việt Nam. Tổ chức lễ hội gắn với các dịp lễ, tết, kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa của dân tộc, địa phương.

4. Quy hoạch bảo tồn và phát triển Quốc hoa Việt Narn:

- Điều trị, khảo sát trong cả nước;

- Các giải pháp bảo tồn:

- Quy hoạch phát triển:

+ Về sản xuất;

+ Về tiêu thụ trong nước, xuất khẩu;

+ Về hoạt động văn hóa nghệ thuật;

+ Về đối ngoại quốc tế;

- Về tác động đến môi trường;

+ Về giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống.

III. ĐIỀU KIỆN VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

Đề án Quốc hoa Việt Nam có ý nghĩa chính trị, văn hóa và kinh tế lớn, Đề án có quy mô triển khai lớn, rộng khắp cả nước, thời gian thực hiện có tính lâu dài, cần quán triệt từ nhận thức đến công tác tổ chức và đầu tư. Vì vậy, việc thực hiện Đề án cần phải dựa trên các điều kiện và biện pháp sau đây:

1. Tăng cường nhận thức của các Ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức xã hội và nhân dân về tầm quan trọng của Quốc hoa Việt Nam đối với đời sống xã hội trong nước và hoạt động đối ngoại quốc tế phát triển văn hoá và kinh tế trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá trong nước, quốc tế về Quốc hoa Việt Nam.

3. Phân công trách nhiệm, phối hợp giữa các Bộ, Ngành, nhất là các Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, Bộ Ciáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các Báo, Đài trong việc quy hoạch bảo tồn và phát triển Quốc hoa, nghiên cứu khoa học về gieo trồng, nhân rộng trên các vùng miền, trời gian trong năm....tuyên truyền, quáng bá trong nước và quốc tế.

4. Quan tâm của chính quyền địa phương các cấp đối với việc bảo tồn và phát triển Quốc hoa Việt Nam ở địa phương.

5. Bảo đảm đáp ứng các kinh phí cho việc phổ biến, bảo tồn và phát triển quốc hoa bằng nguồn ngân sách nhà nước và tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội.

Phần IV

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN

II. KIẾN NGHỊ

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu: VT, MTNATL (02), DD.06.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác