272/BVHTTDL-DSVH

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc thỏa thuận Báo cáo KTKT bảo tồn, phục hồi Tây Khuyết Đài, Đại Nội Huế.

Kính gửi: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 38/BTDT-DA ngày 14/01/2011 của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về việc xin thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Bảo tồn, phục hồi di tích Tây Khuyết Đài - Đại Nội Huế (kèm theo hồ sơ).

Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau: Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật bảo tồn, phục hồi Tây Khuyết Đài, Đại Nội Huế, bao gồm các nội dung: phục hồi Nhà canh; tu bổ, phục hồi tường thành lan can gạch vồ; tôn tạo sân vườn và hạ tầng kỹ thuật. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

Các cấu kiện kiến trúc đã thu thập được với số lượng nhiều và còn ở tình trạng kỹ thuật tốt (như chân tảng, gạch gốm trang trí...) cần được thống kê phân loại để nghiên cứu tái định vị; đồng thời làm rõ khối xây tường thành gốc được gia cường với khối xây phục hồi mới.

- Hồ sơ cần bổ sung căn cứ pháp lý Nghị định số 98/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.

Đề nghị Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiếp tục sưu tầm các tài liệu lịch sử có liên quan để hoàn thiện thiết kế và triển khai các bước tiếp theo của việc bảo tồn, phục hồi Tây Khuyết Đài theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (03), NMK.07.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác