2736/BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2736/BVHTTDL ngày 24 tháng 7 năm 2013 Về việc Thẩm định dự án tu bổ cấp thiết di tích phố cổ Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 358/VHTTDL-KHTC ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang về việc đề nghị thỏa thuận dự án tu bổ cấp thiết di tích phố cổ Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Sau khi xem xét, nghiên cứu hồ sơ dự án và ý kiến thẩm định của Cục Di sản văn hóa tại công văn số 483/DSTG-DT ngày 16 tháng 7 năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cơ bản thống nhất với Dự án tu bổ cấp thiết di tích phố cổ Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Nội dung dự án đã được chỉnh sửa theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 4310/BVHTTDL-KHTC ngày 16 tháng 12 năm  2011.

2. Tuy nhiên, hồ sơ cần tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện một số nội dung sau:

- Xác định các hạng mục ưu tiên, đặc biệt là các ngôi nhà nhân dân đang sinh sống bị xuống cấp nặng cần được tu bổ, cấp thiết trong năm 2013 bằng nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

- Dự án cần làm rõ giải pháp hoàn thiện bề mặt tường trình sau khi tu bổ theo hướng không trát vữa, quét vôi và ốp gỗ.

- Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang tổ chức báo cáo nội dung dự án, quy trình thực hiện với nhân dân, chính quyền địa phương để tạo sự thống nhất trước khi triển khai và bổ sung ý kiến bằng văn bản cam kết đồng thuận của chủ sở hữu các công trình được tu bổ, tôn tạo thuộc phạm vi dự án.

- Thuyết minh dự án cần có lý giải thỏa đáng về cơ cấu vốn huy động từ người dân phù hợp với thực tế.

3. Về nguồn vốn đầu tư:

- Vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa để tu bổ, tôn tạo cấp thiết các hạng mục di tích gốc. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để thực hiện dự án.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang căn cứ vào ý kiến nêu trên hoàn thiện dự án và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt và gửi Quyết định phê duyệt dự án về Bộ để có cơ sở bố trí vốn cho dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Cục Di sản văn hóa;

 -Lưu: VT, KHTC, QK.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác