2737/BVHTTDL-VP

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2737/BVHTTDL-VP ngày 24 tháng 7 năm 2013 Về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015.

Kính gửi: - Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, ngày 19 tháng 7 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ký ban hành Quyết định số 2544/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2013-2015. Theo đó, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính và Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính cụ thể:

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Chủ động đưa nội dung tuyên truyền cải cách hành chính vào kế hoạch công tác năm của cơ quan, đơn vị để thực hiện.

2. Các cơ quan báo chí thuộc Bộ: (có danh sách kèm theo)

- Có kế hoạch cụ thể về thông tin tuyên truyền cải cách hành chính.

- Xây dựng và duy trì thường xuyên chuyên trang, chuyên mục thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính của Bộ; tăng cường các tin, bài nghiên cứu, trao đổi về cải cách hành chính.

- Mở các diễn đàn để người dân và tổ chức phản ánh về tình hình thực hiện cải cách hành chính của các địa phương, đơn vị.

3. Các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Bám sát tình hình và nhiệm vụ cải cách hành chính của địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách hành chính.

Việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nói chung của cơ quan, đơn vị là một trong những tiêu chí xét thi đua, khen thưởng cuối năm.

- Định kỳ 6 tháng, năm (trước ngày 05 tháng 6 đối với báo cáo 6 tháng và trước ngày 05 tháng 12 đối với báo cáo năm) các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính gửi Văn phòng qua Phòng kiểm soát thủ tục hành chính (kèm theo file word gửi theo địa chỉ quynhanhcchc@gmail.com) để Văn phòng tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng gửi Bộ Nội vụ theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng b/c;

- Lưu: VT, Phòng KSTTHC, TN (100).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác