2738/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Hội nghị-Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1394/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch công tác năm 2011;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở tổ chức hội nghị-Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở;

- Thời gian: Qúy III/2011.

- Địa điểm: Tại tỉnh Nghệ An

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội nghị trích từ kinh phí hoạt động năm 2011 của Cục Văn hóa cơ sở
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, VHCS

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác