2739/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón đoàn Bảo tàng quốc gia Cộng hòa Kazakhstan

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 6 nam 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Bảo tàng Lịch sử quốc gia đón đoàn đại biểu Bảo tàng quốc gia Cộng hòa Kazakhstan (gồm 02 người) sang trao đổi kế hoạch hợp tác tổ chức trưng bày về di sản văn hóa Việt Nam tại Kazakhstan năm 2017 và ký “Biên bản Ghi nhớ hợp tác giữa Bảo tàng Lịch sử quốc gia CHXHCN Việt Nam và Bảo tàng quốc gia Cộng hòa Kazakhstan”.
Thời gian: từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 9 năm 2016.
Điều 2. Kinh phí:
- Phía Kazakhstan chịu chi phí đi lại quốc tế khứ hồi, bảo hiểm, chi phí ăn, ở trong thời gian ở Việt Nam;
- Bảo tàng Lịch sử quốc gia chịu chi phí lễ tân đón tiếp, đi lại nội địa, phiên dịch, mời cơm, tặng phẩm và một số chi phí liên quan khác cho đoàn trong thời gian ở Việt Nam (trích từ nguồn kinh phí thường xuyên năm 2016 của Bảo tàng Lịch sử quốc gia).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, NĐT.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác