2740/BVHTTDL-DSVH

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Lập dự án tu bổ, tôn tạo đền thờ Lê Văn Hưu, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1333/SVHTTDL -DSVH ngày 29 tháng 7 năm 2010 của Sở Văn hóa, Thể thao và tỉnh Thanh Hóa đề nghị cho ý kiến về lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Lê Văn Hưu, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi nghiên cứu và qua kiểm tra thực tế tại di tích, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Di tích đền thờ Lê Văn Hưu gồm hai hạng mục là chùa Hương Nghiêm (nơi thờ Lê Văn Hưu) và nhà thờ Tổ họ Lê, hiện ngôi chùa (theo báo cáo đã bị sập đổ tối ngày 16 tháng 5 năm 2009) và đã được hạ giai toàn bộ. Do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 1333/SVHTTDL -DSVH ngày 29 tháng 7 năm 2010 về lập dự án tu bổ, tôn tạo đền thờ Lê Văn Hưu để bảo tồn và phát huy giá trị. Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo cơ quan chức năng có phương án đánh giá, phân loại và bảo quản các cấu kiện đã hạ giải để phục vụ công tác tu bổ sau này. Dự án tu bổ, tôn tạo phải được Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch thoả thuận trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về lập dự án tu bổ tôn tạo di tích đền thờ Lê Văn Hưu./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Vụ Kế hoạch, Tài chính;

-BQL DT &DT tỉnh Thanh Hóa;

-Lưu: VT, DSVH (03), LQV.09.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác