2740/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2740/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 8 năm 2013 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan văn nghệ, thể thao quần chúng, triển lãm ảnh xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới năm 2013, khu vực miền Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Chương trình công tác số 57/CT-BCĐTWXDNTM ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Quyết định số 2533/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 7 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan văn nghệ, thể thao quần chúng, triển lãm ảnh xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới năm 2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan văn nghệ, thể thao quần chúng, triển lãm ảnh xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, khu vực miền Nam, tổ chức tại tỉnh An Giang, từ ngày 07-09 tháng 9 năm 2013 gồm các thành viên:

Ban Chỉ đạo:

1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Trưởng ban;

2. Ông Hồ Việt Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang-Phó Trưởng ban;

3. Ông Phạm Văn Thủy, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Ủy viên.
Ban Tổ chức:

1. Ông Vương Duy Bảo, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở-Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Văn Lên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang-Đồng Trưởng ban;
3. Ông Vũ Trọng Lợi, Vụ trưởng Vụ Thể thao quần chúng Tổng cục Thể dục thể thao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Phó Trưởng ban;

4. Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Chánh Văn phòng Cục Văn hóa cơ sở-Ủy viên;

5. Ông Huỳnh Quang Minh, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang-Ủy viên;
6. Bà Trần Thị Bích Huyền, Kế toán trưởng Cục Văn hóa cơ sở-Ủy viên;

7. Ông Trần Duy Bình, Trưởng phòng Nghệ thuật quần chúng Cục Văn hóa cơ sở-Ủy viên;

8. Ông Trần Đức Thọ, Trưởng phòng Thể dục thể thao cho mọi người, Vụ Thể thao quần chúng Tổng cục Thể dục thể thao-Ủy viên;

9. Bà Trần Kim Ngân, Kế toán trưởng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang-Ủy viên;
10. Ông Trương Bá Trạng, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang-Ủy viên;
11. Ông Phan Trí Dũng, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang-Ủy viên;

12. Ông Nguyễn Công Trung, Phó Trưởng phòng Nghệ thuật quần chúng Cục Văn hóa cơ sở-Ủy viên;
13. Bà Đỗ Thị Thanh Vân, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh An Giang-Ủy viên;

14. Bà Trịnh Thị Thu Liên, Chuyên viên chính Cục Văn hóa cơ sở-Ủy viên;

15. Bà Trương Minh Linh Giang, Chuyên viên  Cục Văn hóa cơ sở-Ủy viên;

Điều 2. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức Liên hoan đạt chất lượng, hiệu quả và tự giải thể sau khi kết thúc.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,  Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- UBND tỉnh An Giang;
- Lưu: VT, VHCS

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác