2740/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v giao nhiệm vụ cho các đơn vị tham gia tố chức “Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX - năm 2015, tại tỉnh Bắc Kạn.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1570/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức “Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX - năm 2015, tại tỉnh Bắc Kạn.
Căn cứ Quyết định số 20^58/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 5 năm 2015  của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX - năm 2015, tại tỉnh Bắc Kạn;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc Bộ tham gia tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa, thế thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX - năm 2015, tại tỉnh Bắc Kạn như sau:
1. Tổng cục Thể dục thể thao: Xây dựng Kế hoạch và Điều lệ các môn thi thể thao. Thành lập Ban Tổ chức, Trọng tài điều hành các hoạt động thể thao trong Ngày hội. Chủ trì và phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn tố chức thi đấu, trao giải thưởng cho các vận động viên đạt thành tích. Chi kinh phí ăn ở, đi lại cho Ban Tổ chức, Trọng tài và cơ sở vật chất liên quan đến tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trong Ngày hội.
2. Tổng cục Du lịch: Chủ trì và phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh vùng Đông Bắc tổ chức tọa đàm liên kết phát triển du lịch tiểu vùng Đông Bắc. Hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh tham gia ngày hội tham gia quảng bá du lịch, giới thiệu các tour, tuyến du lịch và trưng bày sản phẩm địa phương tại Ngày hội. Kinh phí liên quan đến tổ chức các hoạt động du lịch trong khuôn khổ Ngày hội.
3. Văn phòng Bộ: Chủ trì và phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tố chức Họp báo giới thiệu Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông; Bắc lần thứ IX - năm 2015, tại tỉnh Bắc Kạn sở vật chất; Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị kinh phí, phương tiện và cơ sở vật chất phục vụ Ngày hội; Chủ trì và phối họp với các đơn vị liên quan lên danh sách khách mời Trung ương; Chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ.
4. Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam: Hỗ trợ nguyên vật liệu, trang thiết bị lắp đặt: Không gian văn hóa trưng bày cho 10 tỉnh tham gia Ngày hội (mỗi tỉnh một Không gian rộng 27m). Kinh phí liên quan đến tố chức hỗ trợ trang thiết bị lắp đặt các Không gian văn hóa trong khuôn khổ Ngày hội.
5. Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam: Chủ trì tổ chức trưng bày, giới thiệu triển lãm di sản văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc. Kinh phí liên quan đến tổ chức trưng bày giới thiệu triển lãm trong khuôn khổ Ngày hội.
6. Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc: Hỗ trợ lực lượng cho Ban Tổ chức tham gia chương trình Lễ Khai mạc, Bế mạc Ngày hội. Kinh phí liên quan đến tổ chức hỗ trợ lực lượng cho Ngày hội.
Điều 2. Kinh phí thực hiện:
Kinh phí sự nghiệp (không thường xuyên của đơn vị) năm 2015 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho các đơn vị: Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thế dục thể thao, Văn phòng Bộ, Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, VHDT, Hg15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác