2742/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2742/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 8 năm 2013 Về việc phê duyệt danh mục các sự kiện văn hóa được tổ chức năm 2014 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục các sự kiện văn hóa được tổ chức năm 2014 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, gồm:

1. Lễ hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ Quốc” nhân dịp đầu xuân Giáp Ngọ 2014.

2. Sự kiện “Bản sắc Văn hóa Việt” chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4.

3. Tuần lễ “Đại đoàn kết dân tộc-Di sản văn hóa Việt” nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11 và chào mừng ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11.

Điều 2. Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các sự kiện văn hóa năm 2014 đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC (để hỗ trợ và giúp đỡ);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Lưu: VT, LVHDL

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác