2743/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc triển khai hoạt động xây dựng Đề án "Tuyên truyền giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2020"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-CP, ngày 28 tháng 5 năm 2009 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa X về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triển khai hoạt động xây dựng Đề án "Tuyên truyền giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2020" ;

Điều 2. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện hoạt động xây dựng Đề án "Tuyên truyền giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2020" ;

Kinh phí lấy từ nguồn ngân sách sự nghiệp gia đình năm 2010.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính và Vụ trưởng vụ Gia đình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái, (để b/c);

-Lưu: VT, GD.T.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác