2744/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thăm dò khảo cổ tại khu vực phía sau hậu cung di tích đền Quát, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa;

Căn cứ nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương tại Công văn số 798/SVHTTDL-DS ngày 10 tháng 8 năm 2011 và Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Hải Dương thăm dò khảo cổ tại khu vực phía sau hậu cung di tích đền Quát, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

- Thời gian thăm dò: từ ngày 05/9/2011 đến ngày 10/9/2011.

- Diện tích thăm dò: 0,6 m2, gồm 03 hố x 0,2m2/01 hố.

- Phụ trách thăm dò: Ông Nguyễn Duy Cương, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hải Dương

Điều 2. Trong thời gian thăm dò, cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.

Bảo tàng tỉnh Hải Dương có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản những hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò, khai quật tránh để hư hỏng thất lạc.

Điều 3. Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt thăm dò, cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.
Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt thăm dò nói trên đúng với nội dung Quyết định

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương;
- Bảo tàng tỉnh Hải Dương
- Lưu: VT, DSVH


 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác