2744/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2744/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 8 năm 2013 Về việc tham gia trưng bày và thuyết trình tại Lễ hội Ý tưởng Đại học Cambridge (Vương quốc Anh)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Di sản văn hóa được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đưa tác phẩm tranh sơn mài “Gióng”  của họa sỹ Nguyễn Tư Nghiêm sang trưng bày và thuyết trình tại Lễ hội Ý tưởng tại Bảo tàng Nhân học và Khảo cổ học Đại học, Đại học Cambridge (Vương quốc Anh). Thời gian từ ngày 25/10 – 04/11/2013, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Anh.

Điều 2. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các thủ tục trong quá trình đóng gói, vận chuyển hiện vật và làm thủ tục tạm xuất, tái nhập hiện vật theo quy định của pháp luật và yêu cầu về chuyên môn.

Điều 3. Kinh phí:

- Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chịu chi phí đóng gói, vận chuyển, bảo hiểm hiện vật và chi phí nghiên cứu, chuẩn bị thuyết trình, lấy từ nguồn ngân sách của Bảo tàng.

- Kinh phí cử đoàn 03 người đưa hiện vật đi trưng bày, bao gồm vé máy bay khứ hồi quốc tế, tiền ăn và tiêu vặt, đi lại, visa, bảo hiểm, điện thoại, lấy từ nguồn kinh phí Đoàn ra nước ngoài năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Cục Hợp tác quốc tế quản lý.

- Bảo tàng Nhân học và Khảo cổ học Đại học Cambridge chịu chi phí tiền ở cho đoàn, chi phí thực hiện trưng bày, các hoạt động giáo dục và truyền thông tại Anh.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng  Cục Di sản văn hóa, Vụ kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Bộ ngoại giao;

-Bộ Công an;

-Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);

-Lưu: VT, HTQT, TQA (15).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác