2746/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ hỗ trợ học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật trong việc xây dựng tác phẩm tốt nghiệp

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ-BVHTTDL ngày 06/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch kế hoạh xây dựng chính sách cấp bách trong lĩnh và Gia đình giai đoạn 2011-2012;

Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-BVHTTDL ngày 05/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2012 các Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan xây dựng Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ hỗ trợ học sinh, sinh viên các ngành Nghệ thuật trong việc xây dựng tác phẩm tốt nghiệp.

Thời gian hoàn thành: Qúy II/2013

Điều 2. Kinh phí xây dựng Thông tư trích từ nguồn kinh phí năm 2012 chi tại Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội về việc thực hiện các Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Đề án Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, ĐT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác