2746/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2746/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 8 năm 2013 Về việc khai quật khảo cổ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh thành phố Hà Nội tại Công văn số 2336/VHTTDL-QLDT ngày 30 tháng 7 năm 2013, của Viên Khảo cổ học tại Công văn số 264/KCH ngày 24 tháng 7 năm 2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại nút giao thông Ô chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Thời gian khai quật: từ ngày 15/8/2013 đến ngày 31/10/2013.

Diện tích khai quật: 80 m2, gồm 04 hố: PR1:20 m2; PR2: 20m2; PR3: 20m2; PR4: 20m2.

Chủ trì khai quật: Ông Bùi Văn Liêm, Viện Khảo cổ học.

Điều 2. Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật giao cho Bảo tàng Hà Nội giữ gìn, bảo quản; khi bàn giao phải có biên bảo giao nhận, trành để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.

Điều 3. Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 tháng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội phải và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi vể Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

 Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định./.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hoá, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 5;

-Bộ trưởng;

-Sở VHTTDL, TP Hà Nội (02);

-Viện khảo cổ học (02);

-Lưu: VT, DSVH, LQV.09.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác