2747/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2747/BVHTTDL-DSVH ngày 25 tháng 7 năm 2013 về việc nội dung “Nam Việt triệu tổ” ở Đền Thượng, Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Kính gửi: Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục,

Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc Khóa XIII

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 807/UBVHGDTTN13 ngày 02/7/2013 của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chuyển Công văn số 78/2013/CV-BCL ngày 07/6/2013 của Báo Công lý nêu các vấn đề liên quan đến bức hoành phi “Nam Việt triệu tổ” tại Đền Thượng, Đền Hùng. Về việc này, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã giao Cục Di sản văn hoá nghiên cứu và trả lời Báo Công lý (Công văn số 362/DSVH-DT ngày 14/6/2013). Trong bài “Câu đối Đền Hùng và tâm thức Việt Nam” (Tạp chí Hán Nôm số 2, năm 1996), bức hoành phi “Nam Việt triệu tổ” được nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Xương dịch là “Vị tổ đầu tiên của nước Việt Nam”. Dịch như vậy là phù hợp với ý nghĩa đây là nơi thờ vị Tổ đầu tiên của nước Việt Nam. Dịch như vậy là phù hợp với ý nghĩa đây là nơi thờ vị Tổ đầu tiên của nước Việt Nam. Mặt khác, chữ “triệu” trong từ “triệu tổ” tại hoành phi này có nghĩa là bắt đầu, mở đầu, hoàn toàn khác với chữ “Triệu” có nghĩa là “họ Triệu” trong tên nhân vật Triệu Đà, nên không thể suy diễn “Nam Việt” (chữ trên hoành phi) là quốc hiệu của Triệu Đà và “triệu tổ” ở đây là Triệu Đà. Mặc dù chưa xác định được niên đại chính xác của bức hoành phi cùng 4 chữ “Nam Việt triệu tổ” nhưng những lần tu bổ gần đây đều giữ nguyên 4 chữ này.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng trả lời./.

 

Nơi nhận:

- Như trên (kèm bảo sao CV 362/DSVH-DT, bài viết

của nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Xương);

- Bộ trưởng (b/c);

-TT  Đặng Thị Bích Liên;

- Lưu: VT, DSVH, NĐD.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác