2748/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2748/BVHTTDL-DSVH ngày 25 tháng 7 năm 2013 về việc chủ trương xây dựng cầu thang lên, xuống ao thuộc di tích Ao Bà Om, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhân được Tờ trình số 98/TTr-SVHTTDL ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh tỉnh Trà Vinh đề nghị có ý kiến về việc xây dựng cầu thang lên xuống ao thuộc di tích Ao Bà Om, phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Sau khi xem xét, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thống nhất đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh về chủ trương xây dựng cầu thang lên, xuống ao (rộng 1,5, từ bờ ao đến chân mặt ao) thuộc di tích Ao Bà Om, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh để phục vụ các hoạt động liên quan đến lễ hội truyền thống của di tích. Tuy nhiên, vị trí xây dựng hai cầu thang cần phải được tính toán hợp lý, đảm bảo hài hoà với cảnh quan di tích và phục vụ tốt nhất các hoạt động của di tích.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh biết và triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng;

-TT  Đặng Thị Bích Liên;

- Lưu: VT, DSVH, TĐT.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác