2751/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc ấn hành tuyển tập tranh cổ động tuyên truyền năm 2009-2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn Quyết định số 4768/22/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2010;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Cục Văn hoá cơ sở tổ chức ấn hành tuyển tập tranh cổ động năm 2009-2010, phục vụ công tác tuyên truyền cổ động trực quan ở cơ sở:

Số lượng 2.000 cuốn, khổ sách 27 cm x 35 cm.

Điều 2. Kinh phí tổ chức ấn hành tuyển tập tranh cổ động lấy từ kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Văn hoá cơ sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

-Lưu: VT, VH CS (02), HT.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác