2753/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số 2753/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 8 năm 2013 Về việc Tổ chức hoạt động chiếu phim Konshin giao lưu nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ  trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Cục Hợp tác quốc tế chủ trì phối hợp với Cục Điện ảnh và Hội giao lưu Văn hóa Nhật – Việt tổ chức hoạt động chiếu bộ phim “Konshin” nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam.

Thời gian: Từ ngày 5 – 13/10/2013.

Địa điểm:  Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà nẵng.

Kinh phí: Do phía Nhật chịu mọi chi phí bằng nguồn xã hội hóa.

Điều 2. Bộ phim được phát hành khi có giấy phép phổ biến và phát hành do Cục Điện ảnh cấp.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng  Cục Điện ảnh và Hội giao lưu Văn hóa Nhật – Việt và cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Vương Duy Biên;

-Bộ Công an (A18; A83);

-Sở VHTTDL các tỉnh/thành như Điều 1;

-Sở Ngoại vụ các tỉnh/thành như Điều 1;

-Lưu: VT, HTQT, NTH (10);

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác