2756/BVHTTDL- DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận phương án bài trí nội thất đền Xương Giang, thuộc DA bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Chiến thắng Xương Giang, tỉnh Bắc Giang

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 697/SVHTTDL- QLDSVH ngày 30/6/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đề nghị thỏa thuận phương án sắp xếp, bài trí nội thất đền Xương Giang, thuộc Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Chiến thắng Xương Giang, tỉnh Bắc Giang (kèm theo hồ sơ phương án, do Công ty cổ phần Mỹ thuật Trung ương lập năm 2016). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất phương án sắp xếp, bài trí nội thất đền Xương Giang, cụ thể là: bài trí ban thờ công đồng tại tòa Tiền bái; lư hương đá tại tòa Thiêu hương; ban thờ, tượng thờ Thái tổ Cao Hoàng đế Lê Lợi và ban thờ, chấp tải, bài vị tiền quân, hậu quân, các tướng quân chỉ huy trận đánh Chi Lăng - Xương Giang tại tòa Hậu cung; đồ đặt và đồ treo tại các hạng mục: Tiền bái, Thiêu hương, Hậu cung (Chính cung), lầu chuông, lầu trống, tả vu, hữu vu và công trình phụ trợ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý:
- Lư hương cần được đặt tại chính tâm của tòa Thiêu hương, trên chiếu đá (không phải bệ) và đảm bảo thông địa.
- Không treo đèn lồng trong lầu chuông, lầu trống, tả vu, hữu vu.
- Không làm các diềm 6 trong Thiêu hương, diềm 7 trong Chính cung, diềm 2 hàng cột trục C.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang chỉ đạo cơ quan liên quan lập hồ sơ thiết kế chi tiết đồ thờ, gửi Bộ (qua Cục Di sản văn hóa) xem xét, thỏa thuận trước khi triển khai các bước tiếp theo./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
-Bộ trưởng (để b/c);
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- UBND tnh Bắc Giang;
- UBND thành phố Bắc Giang;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác