2756/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thực hiện Chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa và Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ II-2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 2626/QĐ-BVHTTDL ngàv 06 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ- niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa và Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ II-2015;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, chỉ đạo Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam thực hiện Chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa và Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ II-2015 theo kế hoạch:
- Tổng duyệt: 15h00 ngày 19 tháng 8 năm 2015 tại Nhà hát lớn Hà Nội;
- Biểu diễn: Ngày 22 tháng 8 năm 2015 tại Nhà hát lớn Hà Nội.
Điều 2. Kinh phí thực hiện chi từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2015 của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm: Xây dựng kịch bản, dàn dựng, luyện tập, biểu diễn và các chi phí có liên quan.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam, Giám đốc Nhà hát lớn Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Lê Khánh Hải;
- Lưu: VT, NTBD(2), Thg. 12.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác