2757/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc đón đoàn nghệ thuật dân tộc Palestine vào biểu diễn tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật Cục Nghệ thuật Biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế đón đoàn nghệ thuật dân tộc palestine (17 người) vào biểu diễn tại nhà hát lớn Hà Nội và 01 tỉnh phía Bắc.

Thời gian: từ ngày 21 đèn 26 tháng 9 nam 2010.

Điều 2. Về kinh phí:

Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chịu chi phí ăn, ở, đi lại, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, chiêu đãi, lễ tân; thăm quan, tặng phẩm cho đoàn và các chi phí khác liên quan (trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2010 của Trung tâm).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế: Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Giám đốc Nhà hát lớn Hà Nội. Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh(để b/c)

-Lưu: VT, HTQT, VH.11.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác