2759/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v cho phép Cục Hợp tác quốc tế thực hiện sản xuất video nhạc Hip Hop tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Cục Hợp tác quốc tế phối hợp với Công ty TNHH Sáng tạo TV mời các chuyên gia quốc tịch Mỹ thực hiện sản xuất video nhạc Hip Hop tại Việt Nam.
Thời gian: Từ ngày 19/8/2015 đến ngày 31/8/2015.
Địa điểm: Thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các tỉnh: Quảng Ninh, Tiền Giang, cần Thơ, Bình Thuận.
Kinh phí: Do phía Công ty TNHH Sáng tạo TV chịu mọi chi phí.
Điều 2. Mọi vật liệu ghi hình, ghi tiếng và sản phẩm của phim chỉ được xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam sau khi các cơ quan chức năng cấp phép.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Công ty TNHH Sáng tạo TV và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Bộ Công an (A72; A87);
- Sở VHTTDL các tnh/thành phố như Điều 1;
- Sở Ngoại vụ các tnh/thành phố như Điều 1;
- Lưu: VT, HTQT, ĐHT(10).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác