2761/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2761/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 8 năm 2013 Về việc thành lập Ban Giám khảo Liên hoan tiếng hát cán bộ ngành thư viện lần thứ III

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2290/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị-Hội thảo Sơ kết 03 năm hoạt động của Hệ thống thư viện công cộng (2011-2013) và Liên hoan Tiếng hát cán bộ ngành thư viện lần thứ III;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Giám khảo Liên hoan Tiếng hát cán bộ ngành thư viện lần thứ III(có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban Giám khảo có trách nhiệm chấm điểm các tiết mục tham gia Liên hoan theo đúng tiêu chí của Ban Tổ chức.

Ban Giám khảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, TV

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác