2765/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Đón và tổ chức biểu diễn giao lưu nghệ thuật Classical Masterworks

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh đón nghệ sĩ Trung Quốc (02 người) và tổ chức chương trình “Classical Masteworks” giao lưu nghệ thuật giữa nghệ sĩ Trung Quốc và Dàn nhạc Giao hưởng Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh.
Thời gian: ngày 04 tháng 9 năm 2015
Địa điểm: Phòng hòa nhạc, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.
Điều 2. Kinh phí: toàn bộ kinh phí do phía Trung Quốc đài thọ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, AVH.9.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác