2767/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định BCNC tiền khả thi Dự án Bảo tồn và phát huy giá trị di tích Đia đạo Vịnh Mốc (giai đoạn 2), tỉnh Quảng Trị

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 4653/BKHĐT- GSTĐĐT ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị có ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Bảo tồn và phát huy giá trị Địa đao Vịnh Mốc (giai đoạn 2) thuộc xã Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị (kèm theo Báo cáo). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
1. Về sự cần thiết đầu tư: Di tích Địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng Vĩnh Linh đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt tại Quyết định 2408/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Trong những năm vừa qua, di tích đã được đầu tư kinh phí để tu bổ, tôn tạo, nhưng dưới sự tác động của môi trường tự nhiên, nhiều hạng mục đang bị xuống cấp cần phải tiếp tục đầu tư để bảo tồn. Do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với chủ trương đầu tư Dự án để tạo thành địa điểm tham quan du lịch hoàn chỉnh và góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
2. Về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi:
- Ngày 09 tháng 10 năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 3575/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị thẩm định Dự án Bảo tồn và phát huy giá trị Địa đao Vịnh Mốc (giai đoạn 2). Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.
- Hạng mục cổng chào: Đề nghị xây dựng phương án tu bổ, tôn tạo, không đề xuất phương án thiết kế biểu tượng có tính biểu trưng cho hình ảnh Địa đạo.
3. Về nguồn vốn thực hiện: Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2011 - 2016 di tích Địa đạo Vịnh Mốc đã được đầu tư 12,86 tỷ đồng (giai đoạn 1). Căn cứ theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bố vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, Dự án thuộc đối tượng hỗ trợ ngân sách Trung ương từ Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa. Do đó, Dự án cần được đánh giá kỹ tính cấp thiết và hiệu quả của việc đầu tư, đồng thời cân nhắc lựa chọn hạng mục ưu tiên đầu tư để đảm bảo tính khả thi về nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương. Ngoài ra, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị huy động vốn hợp pháp khác để thực hiện.
Trên đây là ý kiến thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với Dự án Bảo tồn và phát huy giá trị Địa đao Vịnh Mốc (giai đoạn 2)./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị;
- Vụ GSTĐĐT, Bộ KHĐT;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị;
-TT BTDTDT tỉnh Quảng Trị;
-Lưu: VT, DSVH, LQV.13.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác