2773/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương và thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Mộ và Đền thờ Lương Văn Chánh, tỉnh Phú Yên

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2863/UBND- ĐTXD ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đề nghị thỏa thuận chủ trương và thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Mộ và Đền thờ Lương Văn Chánh, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên (kèm Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Thống nhất chủ trương lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bố, tôn tạo di tích lịch sử Mộ và Đền thờ Lương Văn Chánh bằng nguồn vốn ngân sách của huyện Phú Hòa và các nguồn tài trợ họp pháp khác.
2. Thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Mộ và Đền thờ Lương Văn Chánh, với nội dung: Tu bổ Miếu thờ Bà (sơn lại toàn bộ), sửa chữa và mở rộng Nhà lưu niệm; xây mới Nhà hậu và Nhà khách chờ.
3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Về phương án thiết kế các công trình:
+ Quy định cụ thể màu son Miếu thờ Bà, tường rào phù hợp với di tích và làm rõ phương án bố trí nội thất Nhà lưu niệm sau khi mở rộng.
+ Nghiên cứu phương án sử dụng ngói thay thế cho tôn để lợp mái Nhà khách chờ.
+ Dịch chuyển Nhà hậu ra xa Đền chính hơn nữa.
- Phần bản vẽ bổ sung dấu và chữ ký của chủ đầu tư tại bìa lót, bản vẽ cổng Tam quan, Miếu thờ bà, hệ thống cửa ra vào và cửa sổ Nhà lưu niệm và Nhà hậu, thiết kế hệ thống điện Nhà lưu niệm, Nhà khách chờ, Nhà hậu và hệ thống cấp thoát nước Nhà hậu.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Phú Yên;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác