2775/BVHTTDL-TV

TLBT, Vụ TVTV -Vũ Dương Thúy Ngà Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2017 trong lĩnh vực thư viện

Kính gửi:
                 - Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch các tỉnh/thành;
                - Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành.
 
Để chuẩn bị kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 trong lĩnh vực thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo hệ thống thư viện công cộng của địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến, giới thiệu sách, báo, tài liệu phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước, các chương trình công tác của Chính phủ, của ngành, tạo điều kiện, bố trí kinh phí và các nguồn lực khác để thực hiện tốt các hoạt động sau đây:
1. Tổ chức trưng bày triển lãm, tuyên truyền giới thiệu sách báo, tư liệu chào mừng các ngày Lễ kỷ niệm năm 2017 của đất nước và địa phương.
2. Tổ chức Ngày hội Sách và Văn hóa đọc - Hưởng ứng Ngày Sách Nam (21/4) và Ngày Sách và bản quyền thế giới (23/4) tại địa phương.
Thời gian tổ chức: từ tháng 3/2017 đến hết 30/4/2017.
3. Triển khai Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” theo Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
4. Triển khai các chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các bộ ngành khác:
- Chương trình phối hợp công tác số 430/CTr-BVHTTDL-BTTTT ngày 04/02/2013 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điếm Bưu điện-Văn hóa xã giai đoạn 2013-2020;
-Chương trình phối hợp công tác số 122/CTPH-BVHTTDL-BGDĐT ngày 15/01/2016 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện giai đoạn 2016-2020;
- Chương trình phối hợp công tác số 2645/CTr-BVHTTDL-BCA ngày 8/8/2014 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an về việc phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thế dục, thể thao trong các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng giai đoạn 2014-2018.
5. Tham dự Vòng sơ khảo Hội thi cán bộ thư viện giỏi toàn quốc.
- Thời gian tổ chức : Quý III năm 2017
- Địa điểm dự kiến: Tổ chức tại 06 thư viện khu vực.
6. Tham dự Hội thảo Góp ý dự thảo Luật Thư viện
- Thời gian tổ chức : Quý II năm 2017
- Địa điểm dự kiến: Tổ chức tại 2 khu vực miền Bắc và miền Nam.
7. Tham dự Tập huấn kỹ năng tổ chức các hoạt động phục vụ việc học tập suốt đời cho người sử dụng thư viện.
- Thời gian tổ chức : Quý III - IV năm 2017
- Địa điểm dự kiến: Tổ chức tại 2 khu vực miền Bắc và miền Nam.
8. Tham dự Tập huấn phổ biến các văn bản mới về lĩnh vực thư viện và hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê thư viện.
- Thời gian tổ chức : Quý III - IV năm 2017
- Địa điểm dự kiến: Tổ chức tại 2 khu vực miền Bắc và miền Nam.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể các hoạt động nói trên./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái (đế b/c);
- Các thư viện tỉnh/thành (đế thực hiện);
 -Lưu: VT, TV,QL.133
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác